+30 211 101 5000

Περίληψη Έργου

Το έργο στοχεύει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης αποθηκών & Logistics (WMS), με τη χρήση τεχνολογιών οπτικής αναγνώρισης, μοντελοποίησης και οπτικής τοποθέτησης στο χώρο (VisualPositioningSystem) που παρέχει το Google Tango και οι σχετικές διαθέσιμες κινητές συσκευές.

Η τεχνολογία Tango παρέχει γρήγορη και οικονομική τρισδιάστατη μοντελοποίηση του χώρου και οπτική αναγνώριση της θέσης στο χώρο. Αντιστοίχως, ένα WMS σύστημα προγραμματίζει και παρακολουθεί όλες τις ενέργειες παραλαβής, απόθεσης, μετακίνησης, συλλογής, συσκευασίας, αποστολής,καταμέτρησης και συντήρησης που συμβαίνουν σε μία αποθήκη, ενώ διαχειρίζεται το απόθεμα και τα χαρακτηριστικά του σε όλη την απαιτούμενη λεπτομέρεια, όπως συσκευασίες, φυσικά χαρακτηριστικά, αξία κλπ.

Αντικείμενο του έργου είναι να αναπτυχθούν διεθνούς εμβέλειας καινοτόμες & υψηλής προστιθέμενης αξίας εφαρμογές και υπηρεσίες επαυξημένης πραγματικότητας και αυτοματοποίησης, συνδυάζοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας Tango που θα διερευνηθούν από την ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, με τα δεδομένα και διαδικασίες του WMS της Entersoft.

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Το έργο στοχεύει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης αποθηκών &logistics (WMS), με τη χρήση τεχνολογιών οπτικής αναγνώρισης, μοντελοποίησης και οπτικής τοποθέτησης στο χώρο (Visual Positioning System) που παρέχει το Google Tango και οι σχετικές διαθέσιμες κινητές συσκευές.

Η τεχνολογία Tango παρέχει γρήγορη και οικονομική τρισδιάστατη μοντελοποίηση του χώρου και οπτική αναγνώριση της θέσης στο χώρο. Αντιστοίχως, ένα WMS σύστημα προγραμματίζει και παρακολουθεί όλες τις ενέργειες παραλαβής, απόθεσης, μετακίνησης, συλλογής, συσκευασίας, αποστολής και καταμέτρησης και συντήρησης που συμβαίνουν σε μία αποθήκη, ενώ διαχειρίζεται το απόθεμα και τα χαρακτηριστικά του σε όλη την απαιτούμενη λεπτομέρεια, όπως συσκευασίες, φυσικά χαρακτηριστικά, αξία κλπ.

Αντικείμενο του έργου είναι να αναπτυχθούν διεθνούς εμβέλειας καινοτόμες & υψηλής προστιθέμενης αξίας εφαρμογές και υπηρεσίες επαυξημένης πραγματικότητας και αυτοματοποίησης, συνδυάζοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας Tango με τα δεδομένα και διαδικασίες του WMS.

Το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη των ακόλουθων εφαρμογών:

Aυτόματη και οικονομική 3-D μοντελοποίση του χώρου των αποθηκών με τη χρήση απλών κινητών συσκευών με δυνατότητες GoogleTango

Αυτόματη αντιστοίχιση των λογικών θέσεων αποθήκευσης του WMS με το 3-Dμοντέλο

Αναπαράσταση (rendering) του 3-Dμοντέλου WMS καθώς και των ενεργειών που προγραμματίζει το WMS

Αυτοματοποίηση της οπτικής καταμέτρησης (φυσικής απογραφής) προϊόντων και συσκευασιών

Διαρκής αναγνώριση διαφορών καταμέτρησης ή άλλων εξαιρέσεων μεταξύ της πληροφορίας που συγκεντρώνει το WMS και αυτής που αναγνωρίζει η τεχνολογία Tango.

Αυτοματοποιημένη αναγνώριση barcodes θέσεων, συσκευασιών και προϊόντων

Διατάξεις αυτοματοποίησης των κύκλων καταμέτρησης μέσω ρομποτικού μηχανισμού ή drone

Ένταξη του Οπτικού συστήματος προσδιορισμού θέσης στο σχεδιασμό και λειτουργία των ροών εργασίας που προγραμματίζει το WMS για τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου/κόστους των εργασιών

Προσδιορισμός βέλτιστων διαδρομών με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά και εμπόδια της αποθήκης

Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για την καθοδήγηση – εκπαίδευση των χρηστών

Τα κύρια σημεία της αναμενόμενης προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας είναι τα παρακάτω:

Μείωση του κόστους φυσικών απογραφών ως συνέπεια της μείωσης του εργατικού κόστους, των χρονικών περιόδων δέσμευσης χώρων

Αμεσότητα στον εντοπισμό σφαλμάτων και διαφορών-εξαιρέσεων με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κόστους από σφάλματα και απώλειες

H σημαντική μείωση κόστους από την επιτάχυνση και βελτιστοποίηση της εκτέλεσης ενεργειών μέσω μέτρησης, καθοδήγησης και υπολογισμού βέλτιστης διαδρομής βάσει περιορισμών που ισχύουν σε πραγματικό χρόνο στο χώρο

Μείωση των σφαλμάτων του χρόνου εκπαίδευσης των χρηστών κυρίως μέσω εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας.

Τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της Entersoft ως προμηθευτή καινοτόμων λύσεων WMS.

Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

Τα κύρια σημεία του προτεινόμενου συστήματος είναι:

A. Το υποσύστημα 3D Rendering. Εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή, ανοιχτού κώδικα, τρισδιάστατης αναπαράστασης (3D Modelling) UnrealEngine. Η μηχανή θα τροφοδοτείται με δεδομένα, αφενός από τα 3D μοντέλα που θα παράγονται από την τεχνολογία GoogleTango και αφετέρου από τις λογικές μονάδες αποθήκευσης που διαχειρίζεται το WMS. To υποσύστημα θα απεικονίζει στους χρήστες το 3D μοντέλο σε συνδυασμό με τις πληροφορίες του WMS. Σε συνδυασμό με το GoogleVisualPositioning System, το 3D μοντέλο αναμένεται να έχει την απαιτούμενη ακρίβεια σε επίπεδο διαστάσεων.
Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία, ανοικτού κώδικα, OpenCVγια επεξεργασία εικόνας και βίντεο που προσφέρει έτοιμα δείγματα ανίχνευσης προτύπων σε εικόνα και κίνησης σε βίντεο. Με βάση την βιβλιοθήκη OpenCV θα προγραμματιστεί μία συμβατή επιπρόσθετη βιβλιοθήκη η οποία θα ενοποιηθεί με την UnrealEngine έτσι ώστε να παρέχει ανίχνευση προτύπων στην 3D Rendering λειτουργία της.

B. Το υποσύστημα για την αυτόματη καταμέτρηση του περιεχομένου των αποθηκευτικών θέσεων της αποθήκης, βασισμένο στην τεχνολογία GoogleTango. Η υπηρεσία, θα λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του 3D μοντέλου των αποθηκευτικών θέσεων, τα στοιχεία των συσκευασιών που έχουν αποτεθεί σε αυτές με βάση το WMS. Το υποσύστημα χρησιμοποιώντας τη 3D μοντελοποίηση του περιεχομένου της θέσης αποθήκευσης, θα εκτιμά τη συμβατότητα με το πλήθος συσκευασιών που είναι γνωστό στο WMS. Επιπλέον, μέσω της αναγνώρισης προτύπων για τις ετικέτες barcodeτων θέσεων αποθήκευσης και των συσκευασιών, μπορεί να γίνεται ένας έλεγχος ορθότητας, ώστε το σύστημα να μπορεί να ειδοποιεί και να καλεί σε δράση σε περιπτώσεις ανίχνευσης διαφορών. Σφάλματα αναγνώρισης αναμένεται να εξομαλύνονται στατιστικά, με εκμετάλλευση της δυνατότητας αυτοματοποιημένης εκτέλεσης κύκλων καταμέτρησης χωρίς επιπλέον κόστος

C. Το υποσύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την αυτοματοποίηση των δράσεων του WMS που εκτελούν χρήστες, αλλά και για απομακρυσμένο έλεγχο των κινητών συσκευών με χρήση σταθερής τροχιάς ή drone. Αυτό θα συνδυαστεί με τις σχετικές ροές εργασίας και θα ενταχθεί στον προγραμματισμό δράσεων του WMS.

D. Τέλος, θα αναπτυχθούν υποσυστήματα διεπαφής μεταξύ των παραπάνω συστημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότηταμεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο μέσω RESTfulservices. Με τον τρόπο αυτό το WMS θα μπορεί να χρησιμοποιεί in-context το 3D Rendering engine ώστε να εμφανίζει στους χρήστες το 3Dμοντέλο και τιςδράσεις που προγραμματίζονται σε αυτό, να οδηγεί με ενέργειες τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, να παρέχει δεδομένα των αποθηκών και να λαμβάνει μηνύματα ανίχνευσης διαφορών κλπ. Από τη μεριά του WMSθα εξειδικευτεί η υποδομή του WEBAPI το οποίο διατίθεται ως βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα κύρια σημεία του προτεινόμενου συστήματος είναι:

Ανάπτυξη εφαρμογών που συνδυάζουν τις τεχνολογίες WMS, VPS, Οπτικής Καταμέτρησης και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)

Μεταφορά Τεχνογνωσίας στον κρίσιμο αυτό θεματικό τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας από την Ερευνητική Ομάδα του ΑΠΘ

Σύνδεση πανεπιστημιακής έρευνας και φορέων της αγοράς για την υλοποίηση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Γενικά, το έργο θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής βιομηχανίας και της Ερευνητικής κοινότητας και θα συνδράμει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και πολυετούς εμπειρίας μεταξύ των φορέων σε τεχνολογίες αιχμής. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά για υπαλλήλους υψηλής ειδίκευσης. Παρακάτω περιγράφονται τα οφέλη των αποτελεσμάτωνγια όλους τους ενδιαφερόμενους του έργου.

Entersoft
Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται:

Να αναβαθμίσουν σημαντικά τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της Entersoft στον τομέα συστημάτων WMS

Να αυξήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας με την προσφορά λύσεων με μοναδικά χαρακτηριστικά καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας

Να ενισχύσουν τις προσπάθειες εξωστρέφειας της εταιρείας διευρύνοντας τη διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού που δραστηριοποιείται αλλά και ανοίγοντας προοπτικές σε νέες χώρες

Να αναβαθμίσουν το συνολικό τεχνολογικό προφίλ της εταιρείας

Να δημιουργήσει λύσεις με κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα οδηγήσουν σε αναγνώριση και προστασία των μελλοντικών επενδύσεων σε αυτές.

Να αποτελέσουν εφαλτήριο για νέες επενδύσεις της εταιρείας στην εκμετάλλευση των τεχνολογιών του έργου για την παραγωγή λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών σε ανάλογα αντικείμενα.

Να οδηγήσουν σε αύξηση θέσεων εργασίας για την κάλυψη της αναμενόμενης ζήτησης σε υπηρεσίες υλοποίησης και συμβουλευτικές

Να παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παραγωγικότητας στα κέντρα Logistics που εκμεταλλεύονται τα προϊόντα και υπηρεσίες της Entersoft.

Να ανοίξουν το δρόμο για νέες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση και τεχνολογιών ΑΙ, machine learning & robotics στο φάσμα των Line-Of-Business applications με γνώμονα πάντοτε την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΑΠΘ
Το πιο βασικό αποτέλεσμα για το ΑΠΘ είναι η μετάδοση τεχνογνωσίας για τις νέες τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας. Επιπλέον, με τη συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια, καθώς και με την εκπόνηση σχετικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά θα προωθηθεί η ενίσχυση και η αναβάθμιση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και του επιστημονικού δυναμικού και θα αναδειχθεί το ερευνητικό έργο του ΑΠΘ στη συγκεκριμένη περιοχή,στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τα αποτελέσματα και οι μεθοδολογίες που θα εξαχθούν στη διάρκεια του έργου θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας στις συγκεκριμένες περιοχές, παρέχοντας ουσιαστικά το τεχνολογικό υπόβαθρο για την ισότιμη με Ευρωπαίους εταίρους συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης ένα σημαντικό αποτέλεσμά αποτελεί η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητών στην Θεματική ενότητα του οπτικού εντοπισμού θέσης(VPS), της οπτικής καταμέτρησης και επαυξημένης πραγματικότητας(AR) σε συνδυασμό με συστήματα διαχείρισης αποθηκών (WMS)

Oργανωτική δομή και διαχείριση του Έργου

Η εταιρία Entersoft (ως Συντονιστής) και το ΑΠΘ (Επιστημονικός Υπεύθυνος) θα διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει πλήρης εποπτεία της προόδου και των προβλημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης και ότι θα είναι σε θέση να διαγνώσουν σε έγκαιρο χρόνο τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα στηριχτεί σε κάποιες αρχές για την αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου των ενεργειών, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και εστιάζονται: Στην σαφή, άμεση, ορθή και αποτελεσματική κατανομή των ρόλων. Στην ύπαρξη απλών και τυποποιημένων διαδικασιών συνεχούς πληροφόρησης για την πορεία της υλοποίησης και την κεντρική διαχείριση των αλλαγών. Στην έγκαιρη ανάπτυξη απλών και κατανοητών διαδικασιών αναφοράς και ελέγχου προόδου σε ένα εστιακό σημείο με παράλληλη υλοποίηση των απαραίτητων διοικητικών και τεχνικών δομών υποστήριξής τους. Στην άμεση ενημέρωση και κατάρτιση όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες που αναλαμβάνουν καθώς και οι διαδικασίες και τα εργαλεία αναφοράς προόδου και ελέγχου. Στον απλό και έγκαιρο ποιοτικό σχεδιασμό για κάθε επιμέρους έργο (υποέργο) του κυρίως έργου.

Διαδικασίες Διοίκησης

a. Ορισμός: Γενικός καθορισμός του έργου, Προσδιορισμός στόχων, Καθορισμός αντικειμένου, Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης αποτελεσμάτων, Καθορισμός αρχικών αναγκαίων πόρων (χρήματα, υλικά, ανθρώπινο δυναμικό κλπ), Προσδιορισμός διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, Καθορισμός παραδοχών και κινδύνων

b. Προγραμματισμός: Προσδιορισμός ενεργειών και δραστηριοτήτων, Εκτίμηση χρόνου και κόστους, Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών και δραστηριοτήτων, Προσδιορισμός κρίσιμων ενεργειών

c. Οργάνωση: Επακριβής καθορισμός αναγκών, Προετοιμασία υλοποίησης έργου

d. Διαχείριση: Παρακολούθηση προόδου, Διασφάλιση ποιότητας. Η φάση της Διαχείρισης του έργου θα είναι το βασικότερο βήμα. Τα επιμέρους στάδια της φάσης αυτής έχουν ως εξής: Αναφορά προόδου, Διαχείριση αλλαγών (change control system), Επιθεωρήσεις, Διασφάλιση της Ποιότητας

e. Ολοκλήρωση: Παρακολούθηση μεταγενέστερης πορείας, Αξιολόγηση ολοκλήρωσης του έργου, Ενημέρωση μεθοδολογίας

Ομάδα Υλοποίησης Έργου Entersoft-ΑΠΘ
Για την άρτια εξυπηρέτηση του έργου θα στελεχωθεί μια επιτελική ομάδα, η οποία και θα αποτελείται από τα πλέον έμπειρα και ικανά στελέχη της Entersoft (ως Συντονιστής) και του ΑΠΘ και η οποία θα έχει την ευθύνη για την διεκπεραίωση και επιτυχή υλοποίηση του project. Αναμφίβολα, η ομάδα στελεχών θα διαθέτει εγγυημένη, αποδεδειγμένη και εξειδικευμένη εμπειρία σε: Ανάλυση, Μελέτη, Σχεδιασμός, Προγραμματισμός σε WMS της Entersoft. Ανάλυση. Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Web & Mobile Εφαρμογών. Ανάλυση, Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Google Tango και 3D τεχνολογιών.Συμμετοχή και παροχή τεχνικής υποστήριξης σε συναφή έργα/προγράμματα..Διαχείριση Έργων (Project Management).

Ενότητες εργασίας

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου επιλέχθηκε η οργάνωσή του στις ακόλουθες ενότητες εργασίας ΕΕ. Για κάθε ενότητα παρέχεται μια σύντομη περιγραφή.

ΕΕ1 Διαχείριση Έργου (Μη επιδοτούμενη ΕΕ)

Αντικείμενα: Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του έργου και την παρακολούθηση της εξέλιξης του.

ΕΕ2 Ανάλυση Απαιτήσεων, Διερεύνηση Τεχνολογιών, και μελέτη κόστους-αποτελεσματικότητας

Αντικείμενα: Αφορά στην ανάλυση και καταγραφή απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ροές εργασιών σε συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, τα προβλήματα και τις αστοχίες που δημιουργούνται από τη χρήση τους και τις πρόσφορες τεχνολογίες υλικού και βιβλιοθήκες λογισμικού.

ΕΕ3 Τριδιάστατη Μοντελοποίηση Αποθηκευτικών Χώρων

Αντικείμενα: Στόχος είναι η αποτύπωση με τη χρήση φορητών συσκευών που υποστηρίζουν 3D mapping των αποθηκευτικών χώρων μιας επιχείρησης και η αυτόματη εξαγωγή τριδιάστατης απεικόνισης που θα ολοκληρώνεται με το υπάρχον σύστημα WMS

ΕΕ4 Αποτύπωση πληροφορίας αποθεμάτων σε τριδιάστατα μοντέλα

Αντικείμενα: Η ΕΕ αφορά στην ανάπτυξη λογισμικού για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των πληροφοριών που διατηρεί ένα WMS για προϊόντα και των τριδιάστατων μοντέλων, επιτρέποντας τον οπτικό προσδιορισμό της θέσης αντικειμένων, εμφάνιση αναμενόμενου και πραγματικού αποθέματος στο χώρο κλπ

ΕΕ5 Αυτόματη Καταμέτρηση Αποθεμάτων

Αντικείμενα: Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη λογισμικού για την αυτόματη καταμέτρηση αποθέματος με τη χρήση εικόνας από φορητές/σταθερές κάμερες. Η καταμέτρηση θα πραγματοποιείται μέσω αναγνώρισης προτύπων που αφορούν στο περίγραμμα συσκευασιών ή/και μέσω ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα.

ΕΕ6 Βελτιστοποίηση λειτουργιών φόρτωσης/εκφόρτωσης μέσω επαυξημένης πραγματικότητας

Αντικείμενα: Ανάπτυξη υποσυστήματος λογισμικού για την καθοδήγηση χειριστών ως προς τον εντοπισμό προϊόντων μέσω της προβολής οδηγιών πλοήγησης υπό μορφή επαυξημένης πραγματικότητας (π.χ. βέλη πλοήγησης επί τριδιάστατου μοντέλου του χώρου).

ΕΕ7 Ανασχεδιασμός Ροών Εργασίας και Παραγωγή Αναφορών

Αντικείμενα: Ανασχεδιασμός ροών εργασίας στο WMS με στόχο την εκμετάλλευση των υπηρεσιών του συστήματος.

ΕΕ8 Πιλοτική Εφαρμογή

Αντικείμενα: Εφαρμογή του συστήματος σε επιχειρήσεις που αξιοποιούν WMS: Χαρτογράφηση χώρων, απεικόνιση αποθέματος και δοκιμή λειτουργιών καταμέτρησης αποθέματος, καθοδήγησης χειριστών και ανασχεδιασμού ροών εργασίας

ΕΕ9 Διάχυση και Αξιοποίηση αποτελεσμάτων (Μη χρηματοδοτούμενη ΕΕ)

Αντικείμενα: Δράσεις παρουσίασης του συστήματος σε εταιρείες με ανάγκες διαχείρισης αποθεμάτων, δημοσίευσης της υποκείμενης μεθοδολογίας σε περιοδικά/συνέδρια, σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου και σχέδιο διάχυσης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου